Individual Scoring Detail

XC Series Points

First Name Last Name Event Name Class Points

Endurance Series Points

First Name Last Name Event Name Class Points

ENDURO Series Points

First Name Last Name Event Name Class Points
Steel City Enduro (Enduro) JOSHUA DIEKER 19-29 MEN 200
Blue Mountain Enduro (Enduro) JOSHUA DIEKER 19-29 MEN 242
Glen Park Fall Enduro (Enduro) JOSHUA DIEKER 19-29 MEN 218
Southern Tier Enduro (Enduro) JOSHUA DIEKER 19-29 MEN 266

Detailed Race Results

French Creek XC (XC)

First Name Last Name Class Position Points

French Creek Endurance (EN)

First Name Last Name Class Position Points

Bear Creek Challenge XC (XC)

First Name Last Name Class Position Points

Guys Neshaminy XC (XC)

First Name Last Name Class Position Points

Granogue XC (XC)

First Name Last Name Class Position Points

Rattling Creek Endurance (EN)

First Name Last Name Class Position Points

Steel City Enduro (Enduro)

First Name Last Name Class Position Points
JOSHUA DIEKER 19-29 MEN 16 200

Summer Sizzler XC (XC)

First Name Last Name Class Position Points

Challenger XC (XC)

First Name Last Name Class Position Points

Big Elk XC (XC)

First Name Last Name Class Position Points

Big Elk Endurance (EN)

First Name Last Name Class Position Points

Blue Mountain Enduro (Enduro)

First Name Last Name Class Position Points
JOSHUA DIEKER 19-29 MEN 9 242

Glen Park Fall Enduro (Enduro)

First Name Last Name Class Position Points
JOSHUA DIEKER 19-29 MEN 13 218

Granogue Endurance (EN)

First Name Last Name Class Position Points

Southern Tier Enduro (Enduro)

First Name Last Name Class Position Points
JOSHUA DIEKER 19-29 MEN 5 266

King Of The Mountain Enduro (Enduro)

First Name Last Name Class Position Points
JOSHUA DIEKER 19-29 MEN 20 176

Late Night with Bear Creek (XC)

First Name Last Name Class Position Points

Granogue Rewind XC (XC)

First Name Last Name Class Position Points

Granogue Rewind Endurance (EN)

First Name Last Name Class Position Points

Spring XC at Fair Hill (XC)

First Name Last Name Class Position Points

Spring Endurance at Fair Hill (EN)

First Name Last Name Class Position Points

Iron Furnace Endurance Race (EN)

First Name Last Name Class Position Points

Iron Hill XC (XC)

First Name Last Name Class Position Points

Iron Hill Endurance (EN)

First Name Last Name Class Position Points

Challenger Endurance (EN)

First Name Last Name Class Position Points